Om företaget

Vi är ett kommunägt bolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheter. Vårt fastighetsbestånd finns i hela Alingsås kommun och består av både kommersiella och kommunala verksamhetslokaler. Som ett kommunalt bolag strävar vi efter att utveckla Alingsås tillsammans med övriga kommunala verksamheter och näringslivet. Vårt fastighetsbestånd består av drygt 200 000 m² lokalyta.

Vi äger och förvaltar fastigheter av vitt skilda karaktärer.

  • industrilokaler och tomtmark till småindustrier och
  • kontor till kommunala förvaltningar och företag,
  • kulturhistoriska byggnader som Alingsås rådhus och Alströmerska magasinet,
  • moderna energieffektiva byggnader som Sveriges första nollenergiskola Stadsskogenskolan och förskolan Älvdansen.

Fabs är en del av Alingsås kommun

Fabs AB är ingår i en bolagskoncern, AB Alingsås Rådhus, som är underordnat kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Bolaget följer den företagspolicy som fullmäktige har antagit för de kommunala bolagen.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom bolagsordning, företagspolicy samt ägardirektiv utfärdade av kommunstyrelsen eller AB Alingsås Rådhus.