Uppdrag

Fabs verksamhet styrs till stor del av de direktiv som ägaren, Alingsås kommun, har ställt upp för bolaget genom beslut i Kommunfullmäktige.

 Av ägardirektivet framgår att Fabs AB aktivt ska verka för näringslivsutveckling i Alingsås kommun och lokalförsörjning för kommunal verksamhet.

Vi ska genom att kunna bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter med lokaler, boenden och kontor, samt bolag som äger sådan egendom:

  • erbjuda lokaler och kontor anpassade till kundernas behov,
  • exploatera och sälja mark för verksamheter av olika slag,
  • medverka till att företag i kommunen utvecklas, företagsetableringar sker och nyföretagande stimuleras,
  • medverka till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa används effektivt. Vi ska även ta fram förslag till kommunövergripande planering av lokalförsörjningen. 

 Vår verksamhet medverkar till att Alingsås Vision 2019 kan förverkligas.