Uppdrag

Fabs verksamhet styrs till stor del av de direktiv som ägaren, Alingsås kommun, har ställt upp för bolaget genom beslut i Kommunfullmäktige.

 Av ägardirektivet framgår att vi aktivt ska verka för näringslivsutveckling i Alingsås kommun och lokalförsörjning för kommunal verksamhet.

Vårt ändamål
Vår verksamhet har som ändamål att äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler och övriga fastigheter samt att exploatera och sälja industrimark. Vi är också skyldiga att utföra de uppdrag som vi tilldelas av vår ägare och ska bedriva vår verksamhet åt ägaren och i dess ställe. 

Stärka Alingsås kommun
Vi ska erbjuda kostnadseffektiv förvaltning av verksamhetslokaler för Alingsås kommun eller i övrigt och stärka kommunens attraktivitet för näringslivsetableringar och näringslivets utveckling inom kommunen. Vår verksamhet ska bedrivas i ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv.

Vidare ska vi erbjuda lokaler och kontor anpassade till kundernas behov, medverka till att företag i kommunen utvecklas, företagsetableringar sker och nyföretagande stimuleras samt se till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa används effektivt. Vår verksamhet ska även aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas.